O nas
O zwrocie VAT
Strona główna
oferta
Kontakt

p
p
p
p

               JAK ODZYSKAĆ VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE?

Zwrot VAT za materiały budowlane dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w Urzędzie Skarbowym.

Wniosek o zwrot VAT w budownictwie (VZM-1) może być składany nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Wnioskowaną kwotę zwrotu VAT budowlanego Urząd Skarbowy wypłaca w terminie maksymalnie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ulga budowlana obowiązuje na czas nieokreślony


               ZWROT VAT - JAKIE DOKUMENTY?

Wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane powinien zawierać:

a) Imię i nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania osoby fizycznej lub małżonków

b) Wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek VZM-1

c) Rodzaj poniesionych wydatków

d) Rok rozpoczęcia inwestycji

e) Wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami

f) Kwotę zwrotu podatku VAT, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy

g) Oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę

h) Wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu VAT

i) Podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków – podpisy obojga małżonków.


Załączniki do wniosku VZM:

- kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki za materiały budowlane

- kopia pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę

- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,

którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub

dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do

korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego


o zwrocie V
Dla kogo zwrot
Limity
FAQ