O nas
O zwrocie VAT
Strona główna
oferta
Kontakt

p
p
p
p

               ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE - PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Chcę wspólnie z żoną złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane. Część faktur jest wystawiona na mnie, a część na żonę. Czy możemy je wszystkie rozliczyć?

Tak. Jesteście Państwo w związku małżeńskim i składacie wspólny wniosek VZM. Zatem faktury wystawione zarówno na Pana jak i na małżonkę kwalifikują się do odliczenia VAT.

2. Czy wniosek VZM jest powiązany z deklaracją PIT? Czy otrzymaną kwotę zwrotu VAT powinienem uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym?

Nie. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym i roczne rozliczenie podatku dochodowego to dwie odrębne sprawy, zatem kwoty zwrotu VAT nie wykazujemy w deklaracjach PIT.

3. Czy mogę odliczyć VAT od przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych?

Tak. Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektryczne i gazowe zaspokajają funkcje mieszkalne budynku i prawo do odliczenia VAT przysługuje.

4. Czy mogę odliczyć VAT od ogrodzenia, które postawiłem wokół domu?

Nie. Ogrodzenie jest urządzeniem bez którego budynek mieszkalny może istnieć i być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie traci swojego mieszkalnego charakteru, zatem zwrot VAT nie przysługuje.

5. A czy odliczę VAT od bloczków betonowych zużytych do budowy szamba przydomowego?

Tak. Podobnie jak w przypadku przyłączy, szambo przydomowe spełnia funkcje związane z budownictwem mieszkaniowym, zatem uprawnia do odliczenia podatku VAT.

6. Po nabyciu działki budowlanej, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ponosiłem wydatki na zakup materiałów budowlanych. Posiadam faktury. Czy mogę je rozliczyć we wniosku o zwrot VAT w budownictwie?

Oczywiście. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu VAT od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

7. Czy będę musiał oddać otrzymany zwrot VAT gdy nie zamieszkam w budowanym domu?

Nie. Ustawodawca nie obliguje podatników do oddania uzyskanego zwrotu podatku VAT za materiały budowlane w związku ze sprzedażą nieruchomości. Ważne jest, aby w dniu składania wniosku VZM podatnik spełniał wymagane warunki do wnioskowania o zwrot VAT.

8. Jestem spadkobiercą budynku mieszkalnego, który budował mój dziadek. Na niego są wystawione faktury za materiały budowlane. Czy mogę je dołączyć do wniosku VZM?

Tak. Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że wszelkie prawa i obowiązki podatkowe wynikające ze spadku spoczywają na spadkobiercy i tym samym jest on uprawniony do składania wniosku o zwrot VAT na podstawie faktur wystawionych na nieżyjącą już osobę.

9. Na kilku fakturach nie ma mojego numeru NIP. Czy te faktury są ważne?

Tak. Ustawa o VAT nie obliguje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do posługiwania się numerem NIP. Wystarczy imię, nazwisko i adres zamieszkania.

10. Część materiałów budowlanych na fakturach nie jest opatrzona numerem PKWiU. Czy będę mogła odliczyć od nich VAT?

Tak. Sprzedawca nie ma obowiązku podawania numeru PKWiU dla materiałów sprzedawanych ze stawką podstawową. Numer PKWiU jest pewnym ułatwieniem dla urzędnika rozpatrującego nasz wniosek jednak nie jest wymagany.

11. Czy na fakturach powinnam posługiwać się obecnym adresem zamieszkania czy adresem budowanego budynku?

Posługujemy się dotychczasowym adresem zamieszkania, choć Urzędy Skarbowe nie kwestionują faktur wystawionych na adres nowej inwestycji.

12. Rozliczyliśmy część faktur z 2004 roku roku w ramach ulgi budowlanej w podatku dochodowym. Czy te faktury już się nie kwalifikują do odliczenia VAT?

Kwalifikują się jak najbardziej, tylko w mniejszej proporcji. We wniosku VZM jest załącznik, w którym wykazuje się odliczone w uldze budowlanej faktury.

13. Obecnie jestem w trakcie budowy domu. Czy muszę czekać do końca inwestycji, żeby rozliczyć VAT za materiały budowlane?

Nie. Wniosek o zwrot VAT można składać w dowolnym momencie trwania inwestycji. Jedyne ograniczenie polega na tym, że nie można go składać częściej niż raz w roku.

14. Zakupiłem okna wraz z montażem. Na fakturze widnieje stawka 8% VAT. Czy mam prawo uwzględnić tą fakturę w rozliczeniu VZM?

Nie. Faktura już zawiera preferencyjną stawkę podatku VAT stosowaną w budownictwie mieszkaniowym. A ponadto jest to faktura za usługę, które to nie podlegają rozliczeniu. Ustawa mówi jedynie o zwrocie VAT za materiały budowlane, nie usługi.

15. Czy złożenie wniosku o zwrot VAT w budownictwie podlega opłacie skarbowej?

Nie. Jest zwolnione z opłaty skarbowej.

16. Należności wynikające z pewnych faktur opłaciłem przelewem. Czy nie budzi to problemów?

Nie. Jednak w przypadku faktur innych niż opłacone gotówką, należy trzymać potwierdzenia dokonania płatności, gdyż Urząd Skarbowy może wezwać podatnika w celu okazania dowodów wpłaty.

17. Planuję remont mieszkania, którego właścicielem jest moja mama, a ja jestem jedynie zameldowaną w tym mieszkaniu osobą. Czy jestem uprawniona do odliczenia VAT za materiały budowlane? Czy takie prawo posiada wyłącznie właściciel mieszkania?

Prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, w przypadku remontu przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo wnioskodawcy do korzystania z budynku mieszkalnego. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby spisać z mamą umowę użyczenia mieszkania i brać faktury na swoje nazwisko.

18. Czy w danym roku mogę rozliczać tylko faktury wystawione w tym roku czy sprzed kilku lat również?

Można odliczać wszystkie faktury wystawione od 01.05.2004 roku. Zarówno te odliczane w uldze budowlanej w latach 2004-2005 jak i późniejsze.

19. Zainwestowałam w materiały budowlane z najwyższej półki cenowej. Czy Urząd ma prawo podważyć zasadność zwrotu VAT ze względu na cenę materiałów budowlanych?

Nie. Cena materiałów budowlanych nie jest kryterium wpływającym na prawo do odzyskania części podatku VAT. Być może kupując drogie materiały przekroczy Pani limit zwrotu VAT i po prostu nie odzyska kwoty przekraczającej ten limit.

20. Zakończyliśmy z mężem budowę w 2008 roku i już mieszkamy w nowym domu. Czy to prawda, że okres składania wniosku VZM wynosi tylko do pół roku po zakończeniu inwestycji budowlanej?

Nieprawda. Wg obowiązujących przepisów nie ma maksymalnego terminu, w którym można złożyć wniosek VZM po zakończeniu budowy. Zatem jak najbardziej może Pani ubiegać się o odzyskanie części nadpłaconego VAT budowlanego.

21. Czytałem w prasie, że ustawa o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym z końcem 2013 r. zostanie uchylona. Czy to prawda? Dopiero zacząłem budowę i mam obawy czy zdążę odzyskać VAT z materiałów budowlanych.

Ustawa faktycznie została uchylona z końcem 2013 r.. Jednak działa ona z zachowaniem praw nabytych, czyli wszystkie faktury wystawione do dnia wygaśnięcia ustawy (do 31.12.2013 r.) będą przez urzędy skarbowe honorowane. Z pewnością jednak warto rozliczać się jak najszybciej.

22. Mam zaległości podatkowe wobec Urzędu Skarbowego. Czy mimo to przysługuje mi zwrot VAT z obecnego remontu mieszkania?

Tak. Jednak Urząd Skarbowy najpierw zarachuje kwotę zwrotu na poczet wspomnianych zobowiązań. Dopiero ewentualną nadwyżkę zwróci Panu w ramach zwrotu VAT w budownictwie mieszkaniowym.

23. Zagubiłam część dowodów wpłat dotyczących faktur za materiały budowlane. Czy w związku z tym nie odzyskam VAT?

Zasadniczo do faktur gotówkowych nie trzeba posiadać dowodów wpłat. Do faktur przelewowych, w razie żądania okazania przez urzędnika, trzeba dołączyć dowody wpłaty np. potwierdzenie przelewu z internetowego konta bankowego. W razie problemów zawsze można udać się do sprzedawcy i poprosić go o duplikat dowodu wpłaty.

24. Posiadam faktury, na których tylko część pozycji uprawnia mnie do odzyskania VAT. Czy mogę je uwzględnić we wniosku VZM-1?

Oczywiście. We wniosku wykazuje się poszczególne pozycje z faktury, od których podatnik ubiega się o zwrot. W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te faktury uwzględniać we wniosku VZM.

25. Miałem niewiele faktur, więc wypełniłem wniosek samodzielnie. Nie jestem pewny czy nie uwzględniłem w nim materiałów, za które zwrot nie przysługuje. Czy grozi mi za to kara?

Nie, nie grozi Panu kara. Urzędnik zasugeruje jednak wykreślenie nieuprawniających do zwrotu VAT pozycji. W celu uniknięcia takich sytuacji, warto skorzystać z usług firm zajmujących się profesjonalnie zagadnieniem zwrotu VAT w budownictwie mieszkaniowym.

26. Zauważyłam, że na kilku fakturach z jednej hurtowni budowlanej jest błędnie wpisywane moje nazwisko. Czy można coś zrobić, aby faktury dawały prawo do skorzystania z ulgi budowlanej - zwrotu VAT?

Tak, jak najbardziej. W takiej sytuacji wystawia Pani tzw. noty korygujące wnoszące do faktury poprawki i okazuje je sprzedawcy. Sprzedawca akceptując zmiany przybija na nich swoją pieczątkę i tak sporządzoną notę załącza Pani pod korygowaną fakturę.

27. Ponad miesiąc temu złożyłem wniosek VZM do Urzędu Skarbowego, a teraz odnalazłem w domu faktury na duże kwoty, które również chciałbym zawrzeć we wniosku i odzyskać z nich VAT budowlany. Czy jest taka możliwość?

Może Pan dokonać korekty wniosku i zawrzeć w nim nowe faktury, jednak to będzie się wiązało ze wszczęciem nowego biegu 4 miesięcy od dnia dokonania korekty. Może Pan również sporządzić w kolejnym roku kalendarzowym kolejny wniosek, w którym uwzględni Pan znalezione faktury.

28. Prowadzę działalność gospodarczą i omyłkowo część faktur brałam na tę działalność, tzn. zawierają one mój NIP oraz imię i nazwisko z nazwą firmy. Czy mogę je uwzględnić we wniosku o zwrot VAT jeżeli dotyczą materiałów zakupionych do budowanego domu?

W takiej sytuacji można albo wystawić noty korygujące, uzyskać pieczątkę sprzedawcy i załączyć je do faktur lub napisać oświadczenie, że zakupione materiały służą realizacji inwestycji mieszkaniowej i nie były księgowane w działalności gospodarczej.

29. Chciałbym sporządzić wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane, których zakup mam udokumentowany rachunkami, a nie fakturami VAT. Czy jest możliwość na ich podstawie ubiegać się o odzyskanie części nadpłaconego podatku?

Niestety nie. Wyłącznie faktury VAT uprawniają do odzyskiwania VAT z materiałów budowlanych zawartego w ich cenie. Ponadto na rachunku nie jest wyszczególniona kwota VAT, a podatnik nie zapłacił go nabywając materiały budowlane wykorzystywane w inwestycji mieszkaniowej.

30. Wraz z żoną dokonaliśmy zakupu naszego mieszkania przy pomocy kredytu bankowego. Czy w tej sytuacji jesteśmy uprawnieni od ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych?

Tak. Jeżeli tylko posiadają Państwo tytuł prawny do lokaku np. akt notarialny na swoje nazwisko to mogą Państwo wnioskować o zwrot VAT. Fakt, iż posiadają Państwo zobowiązania z tytułu kredytu bankowego nie stoi na przeszkodzie w odzyskaniu części podatku VAT.

31. Chcę złożyć zeznanie roczne PIT, w którym wykażę dochody uzyskane w poprzednim roku podatkowym. Czy muszę wykazywać dochody z tytułu odzyskania części podatku VAT od inwestycji mieszkaniowej, jeżeli tak, to w której pozycji PIT-37 mam je wykazać?

Dochodów z odzyskania części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych nie wykazuje się w zeznaniu rocznym o osiągniętych dochodach. Dochód ten jest wprost zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

32. Próbuję samodzielnie sporządzić wniosek VZM-1. Poświęciłam na to bardzo duzo czasu i wciąż nie wiem co wpisać w niektórych rubrykach. Co należy wpisać w rubryce dotyczącej zakresu przeprowadzonego remontu?

Sporządzanie wniosku samodzielnie rzeczywiście jest czasochłonne i może być skomplikowane. W rubryce o której Pan/i pisze należy wykazać zakres robót jakie odbywały się w remontowanym lokalu zgodnie z załącznkiem do ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r.o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

33. Czy to prawda, że wnioski VZM-1 można składać tylko do końca 2013 r.?

To nieprawda, choć takie rozwiązanie było planowane w pierwotnych projektach ustawodawczych. Zgodnie z finalnym kształtem ustawy, wnioski VZM-1 można składać do końca 2018 r., jednakże faktury z określonych okresów można składać tylko do końca konkretnego roku, tj. faktury wystawione:

34. Czy można swój pierwszy wniosek VZM-1 złożyć po dniu 31.12.2013 r.?

Tak. Nie ma przeszkód, by pierwszy wniosek VZM-1 został złożony w roku 2014.

35. Jakie przepisy będą regulować kwestie zwrotu VAT od dnia 1.01.2014 r.?

Od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywać ustawa z z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 


o zwrocie V
Dla kogo zwrot
Limity
FAQ